ഖജനാവ് കാലി. ഓണക്കിറ്റ് നൽകാതെ സർക്കാർ… ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു…

Spread the love

ഖജനാവ് കാലി. ഓണക്കിറ്റ് നൽകാതെ സർക്കാർ… ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു…

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *