ട്രക്ക് മീഡിയനിൽ ഇടിച്ചുകയറി ആലുവ ബൈപ്പാസ് ജങ്ഷനിൽ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്.

Spread the love

ട്രക്ക് മീഡിയനിൽ ഇടിച്ചുകയറി ആലുവ ബൈപ്പാസ് ജങ്ഷനിൽ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്. എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രാക്കിലാണ് ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടായത്.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *