ആലുവയിൽ പുനരുദ്ധീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ദീർഘകാലം താമസിച്ചിരുന്ന വൈദിക മഠം.

Spread the love

ആലുവയിൽ പുനരുദ്ധീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ദീർഘകാലം താമസിച്ചിരുന്ന വൈദിക മഠം.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *