ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നടക്കുന്നത് തൊഴിൽ നിഷേധമോ…?

Spread the love

ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന തൊഴിൽ നിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് SN MEDIAനടത്തിയ അന്വേഷണം..

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *