ശാപമോക്ഷം കാത്ത് അങ്കമാലി – മാഞ്ഞാലി തോട്. കാരണക്കാർ ആര്? SN MEDIA പരമ്പര.

Spread the love

വളരെക്കാലമായി പായൽ മൂടി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന അങ്കമാലി – മാഞ്ഞാലി തൊടിന്റെ ഈ അവസ്ഥക്ക് കാരണക്കാർ ആര് SN MEDIA അന്വേഷണം ആരാഭിക്കുന്നു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *