ഇത് മണിപ്പൂരിലല്ല .. കേരളത്തിലാണ്…. ലജ്ജിക്കുന്നു….

Spread the love

വീണ്ടും ക്രൂരത…. പൊലിഞ്ഞത് അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയുടെ ജീവൻ.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *