അരിക്കൊമ്പന്‍ തിരിച്ചെത്തി…

Spread the love

പെരിയാര്‍ മുല്ലക്കുടി ഭാഗത്ത് അരിക്കൊമ്പന്‍ തിരിച്ചെത്തി മൂന്ന്ദിവസം കൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പന്‍ സഞ്ചരിച്ചത് മുപ്പതില്‍ ഏറെ കിലോമീറ്റര്‍

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *