ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ സ്വാമിനി ശ്രീ ശാരദാമ്മ സന്യാസദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു.

Spread the love

ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ സ്വാമിനി ശ്രീ ശാരദാമ്മ സന്യാസദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. ശിവഗിരിയിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്വാമിനി നാരായണ ചിത് വിലാസിനി എന്ന് സന്യാസ നാമം സ്വീകരിച്ചു. ആലുവ സൗത്ത് വാഴക്കുളം ആണ് സ്വദേശം.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *