ചുണങ്ങംവേലി കനാലിനു സമീപമുള്ള എടത്തല പഞ്ചായത്തിന്റെ മാലിനിന്യ കൂമ്പാരത്തിനു തീ പിടിച്ചു.

Spread the love

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *