തെക്കേ വാഴക്കുളം 1702ആം നമ്പർ SNDP ശാഖായുടെ പോഷക സംഘടനായായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കുമാരനാശാൻ പ്രാർത്ഥന കുടുംബയൂണിറ്റിന്റെ 18മത് വാർഷികവും കുടുംബ സംഗമവുംആലുവ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ. വി. സന്തോഷ്‌ ബാബു ഉത് ഘാടനം നിർവഹിച്ചു

Spread the love

തെക്കേ വാഴക്കുളം 1702ആം നമ്പർ SNDP ശാഖായുടെ പോഷക സംഘടനായായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കുമാരനാശാൻ പ്രാർത്ഥന കുടുംബയൂണിറ്റിന്റെ 18മത് വാർഷികവും കുടുംബ സംഗമവും 23/4/2023ഞായറാഴ്ച രമ്യ ഭവൻ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ അവർകളുടെ ഭവനത്തിൽ വച്ച് ശാഖയുടെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ രാധകൃഷ്‌ണൻ അവർകളുടെ ആദ്യക്ഷതയിൽ ആലുവ യൂണിയൻ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ വി. സന്തോഷ്‌ ബാബു അവർകൾ ഉത് ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിച്ചു,, തുടർന്ന് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എ. എൻ. രാമചന്ദ്രൻ,, സൈബർസേന എറണാകുളം ജില്ല ജോ,, കൺവീനർ ശ്രീ ജഗൽ ജി ഈഴവൻ, ശാഖ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി. എൻ..ബാബു, ശാഖ വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീമതി ജിജി സന്തോഷ്, എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു, ശ്രീ ഷാജി പി ഗോവിന്ദൻ സ്വാഗതവും
നിയുക്ത കൺവിനർ ഗിരിജ ബാലൻ നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *