വയൽക്കര 2556 എസ് എൻ ഡി പി മുൻ ശാഖ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കുറ്റിപ്പിള്ളിശ്ശേരി വിട്ടിൽ അജിത് കുമാർ (59) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ ശ്രീജ, മക്കൾ അഭിജിത്, അഞ്ചു. സംസ്കാരം 12-04-23-ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് സ്വവസതിയിൽ.

Spread the love

വയൽക്കര 2556 എസ് എൻ ഡി പി മുൻ ശാഖ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കുറ്റിപ്പിള്ളിശ്ശേരി വിട്ടിൽ അജിത് കുമാർ (59) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ ശ്രീജ, മക്കൾ അഭിജിത്, അഞ്ചു.
സംസ്കാരം 12-04-23-ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് സ്വവസതിയിൽ.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *