2000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കുന്നു.

Spread the love

തീരുമാനം റിസർവ് ബാങ്കിന്റേത്

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *