വേനൽ കടുത്തതോടെ വീടുകളിലെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കുത്തനെ കൂടി

Spread the love

വേനൽ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗാർഹിക വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും അതിവേഗം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ കറൻ്റ് ബില്ലിൽ ഞെട്ടാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കം. രണ്ട് മാസത്തെ ബില്ലുകൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ ബില്ല് ഗണ്യമായി വർധിച്ചതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് കുടുംബം. ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലും, ഒരു ഡിസ്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നത് ബില്ലുകൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. കൊടും ചൂടിൽ വിയർത്തു കുളിക്കുന്ന മലയയിലെ ജനങ്ങൾ ഈ ബില്ല് കണ്ട് തകർന്നു വീഴാനുള്ള വക്കിലാണ്.

മിക്ക കുടുംബങ്ങളുടെയും കറണ്ട് ബില്ലുകൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ്. വരുമാനം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും സാധാരണ വീടുകളും എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. രാത്രികൾ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവിധം ചൂടുള്ളപ്പോൾ, മിക്ക ആളുകളും അവരുടെ എയർകണ്ടീഷണർ ഷെൽട്ടറായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആരാധകരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറൻ്റ് ബില്ലും കൂടുന്നു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *