സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം അടുത്ത ആഴ്ച

Spread the love

സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം അടുത്ത ആഴ്ച. പെൻഷൻകാർക്ക് ബുധനാഴ്ച മുതൽ ശമ്പളം നൽകും. ഈ പിഴ 900 കോടി രൂപ ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചു.

പെൻഷൻ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അർഹരായ എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കും. അഞ്ച് മാസത്തെ പെൻഷനാണ് ഇനി കുടിശിക ഉള്ളത്. ഏപ്രിൽ മുതൽ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

ഇവർ സഹകരണസംഘം രൂപീകരിച്ച് പെൻഷൻ വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച തുക ധനവകുപ്പിന് ലഭിച്ചില്ല. അതേസമയം, ഈ വർഷം 18,253 കോടി രൂപയ്ക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അനുമതി ലഭിച്ചു. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനും വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും ഈ തുക ധനവകുപ്പിന് ആശ്വാസമാണ്.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *