രൂക്ഷമായ വരൾച്ചയിൽ വയനാട്ടിൽ എട്ടുകോടിയുടെ കൃഷിനാശം

Spread the love

കനത്ത വരൾച്ചയിൽ വയനാട്ടിലെ കൃഷി 8 കോടിയുടെ നഷ്ടം. ജില്ലയിലെ 26 കൃഷി ഭവനുകളുടെ പരിധിയിലായി 722 ഹെക്ടറാണ് കൃഷി നശിച്ചത്. വയനാട്ടിലെ കൃഷി നാശത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മോറങ്കാളി സ്വദേശി വാദിയാദരൻ്റെ കുരുമുളക് ഫാം. ഹരിതാഭമാകേണ്ടിയിരുന്ന തോട്ടത്തിൽ കണ്ടത് കരിഞ്ഞ വള്ളികളായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ ജില്ലയിലെ പല കുരുമുളക് കർഷകരും കരയുകയാണ്.

288 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ വള്ളികൾ കൊടുംവേനലിൽ വാടിപ്പോയി. അതിൽ 255 ഹെക്ടറും മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ്. കടുത്ത ചൂടും വേനൽമഴ ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാത്തതും മുളക് കൃഷിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് മാത്രമല്ല വാഴയും കാപ്പിയും ചേമ്പിലയും വിളയുന്ന ഈ ജില്ലയിലെ കർഷകർക്ക് ഈ വേദന പങ്കിടാനേ കഴിയൂ.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *