ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Spread the love

ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാലു മണി മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ ഫലം ഈ വെബ് സൈറ്റുകളിലൂടെ അറിയാം.

1. www.keralaresults.nic.in

2. www.prd.kerala.gov.in

3. www.result.kerala.gov.in

4. www.examresults.kerala.gov.in

5. www.results.kite.kerala.gov.in

78. 69 ശതമാനമാണ് ഇത്തവണത്തെ വിജയശതമാനം. 2,94,888 പേരാണ് വിജയിച്ചത്. വിജയശതമാനം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ 4.26 ശതമാനം കുറവാണ്. പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിഭാ​ഗത്തിൽ 84.84 ശതമാനമാണ് വിജയശതമാനം. ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിഭാ​ഗം 67.09 ശതമാനം വിജയശതമാനം. കൊമേഴ്സ് വിഭാ​ഗം 76.11 ശതമാനമാണ് വിജയശതമാനം.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *