വൈദ്യുതി ബില്ല് അടക്കാത്തതിനാല്‍ ജലസേചന വകുപ്പ് ഓഫീസിന്റെ ഫ്യൂസ് ഊരി കെഎസ്ഇബി

Spread the love

വൈദ്യുതി ബില്ലടക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജലസേചന വകുപ്പ് ഓഫീസിൽ കെഎസ്ഇബി ഫ്യൂസ് ഊരി . പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി ഓഫീസിലെ വൈദ്യുതി ആണ് വിഛേദിച്ചത്.1000 രൂപയാണ് കുടിശികയായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംസ്ഥാന ട്രഷറി വഴിയാണ് സാധാരണ പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇന്നലെ ഡിഇഒ ഓഫിസിലെ ഫ്യൂസും കെഎസ്ഇബിഊരി. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത്.

24016 രൂപയായിരുന്നു ഡിഇഒ ഓഫീസിലെ കുടിശ്ശിക. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലും കുടിശ്ശികയുടെ പേരില്‍ ഡിഇഒ ഓഫീസിലെ ഫ്യൂസ് ഊരിയിരുന്നു.. ഈ നടപടിയെത്തുടർന്ന്, ഡിഇഒ ഓഫീസ് വിദ്യാഭ്യാസ അധികാരികളെ വായ്പായോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ അറിയിച്ചു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *