ശ്രീമത് പ്രബോധ തീർത്ഥ സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിൽ അംഗമായി.

Spread the love

സ്വാമി പ്രബോധ തീർത്ഥ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റംഗം

ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ സംന്യസ്ത ശിഷ്യപരമ്പരയായ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിൽ ശ്രീമത് പ്രബോധ തീർത്ഥ സ്വാമികൾക്ക് പുതിയതായി അംഗത്വം ലഭിച്ചു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *