ഹൃദയപൂർവ്വം പൊതിച്ചോർ…

Spread the love

വിശപ്പിന് ഭക്ഷണം ജീവന് രക്തം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ കീഴ്മാട് മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ 1810 സ്നേഹപ്പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്തു. പദ്ധതിയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് സിപിഐഎം കീഴ്മാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഒ. വി ദേവസി നിർവഹിച്ചു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *