സപ്ലൈകോയിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറച്ചു

Spread the love

സപ്ലൈകോയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറച്ചു. മുളക്, എണ്ണ എന്നിവയുടെ വില കുറഞ്ഞു. എണ്ണവില കിലോയ്ക്ക് 9 രൂപയും മുളകിന് അര കിലോയ്ക്ക് ഏഴ് രൂപയും കുറഞ്ഞു. അരക്കിലോ മുളകിന് 75 രൂപയാണ് പുതിയ വില. നേരത്തെ ഇത് 82 രൂപയായിരുന്നു. ലിറ്ററിന് 145 മുതൽ 136 രൂപ വരെ. വിലക്കുറവ് ഇന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വരും. മുമ്പ് സപ്ലൈകോയിൽ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും വിലക്കയറ്റവുമായിരുന്നു ജനകീയ സമരത്തിന് കാരണം.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *