കനത്ത മഴ പെരിയാറിൽ ജല നിരപ്പ് ഉയരുന്നു. ആലുവ മണപ്പുറം കരകവിഞ്ഞു.

Spread the love

കനത്ത മഴ പെരിയാറിൽ ജല നിരപ്പ് ഉയരുന്നു. ആലുവ മണപ്പുറം കരകവിഞ്ഞു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *