വൈശാഖ മാസം ആരംഭിച്ചതോടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമാന കണക്കിൽ വൻ വർധനവ്

Spread the love

വൈശാഖമാസം ആരംഭിച്ചതോടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടായി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അവസാനം വരെ കൗണ്ടറിലെ വിൽപ്പന 7.7 ദശലക്ഷം കവിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ട്രഷറിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവുമുണ്ട്. എണ്ണ വിളക്കുകൾ 2.5 ദശലക്ഷം യെൻ നേടി. പാൽപ്പായസം ആറരലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത്. നെയ് പായസം ശീട്ടാക്കിയതിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷവും തുലാഭാരത്തിലൂടെ 15 ലക്ഷവും ലഭിച്ചു.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *