ഏഷ്യൻ കബഡി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിരീടം.

Spread the love

ഏഷ്യൻ കബഡി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിരീടം…. ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യ ഇറാനെ ( 42 -32 ) തകർത്താണ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത് ….. #അഭിനന്ദനങ്ങൾടീംഇന്ത്യ.

Comments (0 Comments)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *